Skip to content

  Palvelusopimuksen sisältö ja ehdot

  Tämä palvelusopimus (”Palvelusopimus”) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

  1.       Osapuolet

  • AS-Leasing Oy, Kaitilankatu 1, 45130 Kouvola, Y-tunnus: 2185780-4 (jäljempänä ”AS-Leasing” tai ”Myyjä”)
  • Asiakas

  AS-Leasing on valtuuttanut Autosalpa Oy:n (Y-tunnus: 1637072–7) allekirjoittamaan tämän Palvelusopimuksen AS-Leasingin puolesta ja hallinnoimaan AS-Leasingin Palvelusopimukseen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia.

   

  2.       Tausta

  Tämä Palvelusopimus on Asiakkaan ja OP Yrityspankki Oyj:n (Y-tunnus: 0199920-7) solmiman sopimuksen ja sen liitteiden (”Leasing-sopimus”) yleisten sopimusehtojen kohdassa 7 (Lisäpalvelut) (yrityssopimuksen kohdassa 6) mainittu palvelusopimus.

  Tässä Palvelusopimuksessa eritellään Leasing-sopimuksen vuokraerään kuuluva huoltosopimus ja sen ehdot (”Huoltosopimus”) sekä Myyjän Asiakkaalle tarjoamat vapaaehtoiset maksulliset lisäpalvelut ja niiden ehdot (”Lisäpalvelut”).

  Tässä Palvelusopimuksessa määritellyt palvelut kohdistuvat liitteen 1 tilausvahvistuksessa yksilöityyn ajoneuvoon, jonka vuokraamisesta on sovittu Leasing-sopimuksessa (”Auto”).

   

  3.       Huoltosopimus

  3.1.   Yleistä huoltosopimuksesta

  Huoltosopimus on palvelu, jonka hinta sisältyy Leasing-sopimuksen vuokraeriin. Huoltosopimus voimassa koko Leasing-sopimuksen sopimuskauden ajan.                  

  Leasing -sopimuksen voimassaollessa Asiakkaalla on Leasing -sopimuksen mukaista kuukausimaksua vastaan tässä Palvelusopimuksessa mainituin ehdoin ja rajoituksin oikeus teettää Auton huolto- ja korjaustoimenpiteet Autosalpa Oy:llä tai valitsemallaan valtuutetulla merkkihuollolla tai muulla Myyjän erikseen hyväksymällä (pyydetty laskutuslupa) korjaamolla (”Korjaamo”). Leasing-sopimuksen piiriin kuuluvat huolto- ja korjaustoimenpiteet ja niiden laajuus on määritelty jäljempänä kohdissa 3.3 ja 3.4.

  3.2.   Asiakkaan velvollisuudet

  Asiakas on velvollinen käyttämään, hoitamaan ja huoltamaan Autoa sen käyttöohje- ja huoltokirjaa sekä maahantuojan takuuehtoja ja ohjeita noudattaen. Lisäksi Asiakkaan tule aina noudattaa Leasing-sopimuksen ehtoja kuten sen kohdan 9 (Vuokrakohteen käyttö) (yrityssopimuksen kohta10) edellytyksiä. Mikäli Asiakas havaitsee Autossa vian tai muun puutteen, Asiakas on velvollinen toimittamaan Auton viipymättä huollettavaksi tai korjattavaksi Korjaamoon.

  Auton rakennetta tai käyttötarkoitusta ei saa muuttaa eikä Autoa saa käyttää edes väliaikaisesti ammattikäytössä, kuten taksina.

  Asiakas vastaa siitä, että Huoltosopimuksen piirin kuuluvat määräaikaishuollot suoritetaan huoltokirjan mukaan ja ajallaan. Asiakkaan tulee itse varata aika ja toimittaa Auto omalla kustannuksellaan Korjaamolle määräaikaishuoltotoimenpiteitä varten Auton käyttöohjekirjan ja Auton huolto- ja takuukirjan ilmoittamin huoltovälein: 1) ±2000 (kaksituhatta) kilometriä tai 2) vaihtoehtoisesti ±2 (kaksi) kuukautta määräaikaishuolto-ohjelmassa ilmoitetusta huoltoajankohdasta.

  Autosalpa Oy:llä tai muulla Korjaamolla on oikeus normaalia ammattikäytäntöä noudattaen ja Asiakkaan edut huomioiden päättää menettelytavoista, joilla huollot suoritetaan. Mikäli Asiakas ei noudata huolto-ohjelmassa olevia huoltovälejä tai huoltoajankohtia, on Myyjällä oikeus olla maksamatta kyseistä huoltoa, jolloin Asiakas vastaa huollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

  Asiakkaan tulee tilata Palvelusopimuksen kohtien 4 – 5.2 mukaiset lisäpalvelut erikseen huollon tai korjauksen varauksen yhteydessä.

  Mikäli Asiakas haluaa teettää Palvelusopimuksen piiriin kuuluvan huollon yhteydessä ajoneuvoon huolto- tai korjaustoimenpiteitä, jotka eivät kuulu tämän Palvelusopimuksen piiriin, Asiakas vastaa tällaisista huolto- ja korjaustoimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista.

  3.3.   Huoltosopimukseen sisältyvät palvelut

  Asiakas on oikeutettu seuraaviin huoltopalveluihin edellyttäen, että Asiakas on täyttänyt tämän Palvelusopimuksen kohdan 3.2 mukaiset velvoitteensa:

  1. huolto-ohjelman mukaiset määräaikaishuollot;
  2. huolto-ohjelman mukaiset mekaanisten osien vaihdot ja nestetäydennykset;
  3. normaalin kulumisen ja normaalin käytön aiheuttamat ja takuuseen kuulumattomat välttämättömät mekaanisten ja sähköisten vikojen korjaukset sisältäen työn, varaosat, tarvikkeet, öljyt ja muut nesteet jäljempänä todettuun enimmäismäärään asti;
  4. Auton hankinnan yhteydessä olevat kesä- ja talvirenkaiden normaalista kulumisesta johtuvat uusimiset vastaaviin renkaisiin rengastöineen;
  5. renkaiden kausivaihdot ilman rengashotellipalvelua;
  6. määräaikaiskatsastusmaksut;
  7. ennen Auton ensirekisteröintiä asennettujen lisävarusteiden vikojen korjaukset jäljempänä todettuun enimmäismäärään asti;
  8. sijaisauto määräaikaishuollon tai yllä mainittujen vikojen korjauksien ajaksi kohdan 4 ehtojen mukaisesti.

  Viat, jotka eivät ole Auton käytön kannalta olennaisia tai välttämättömiä korjata välittömästi, ja jotka eivät lisää suurempien lisävikojen tai vahinkojen riskiä, Asiakas on oikeutettu saamaan korjatuksi seuraavan määräaikaishuollon yhteydessä.

  Asiakas on oikeutettu saamaan tehdyiksi pyyhkijän sulkien vaihdot ja nestetäydennykset (öljy, tuulilasin pesuneste, jäähdytinneste, jarruneste) vain määräaikais- tai vuosihuollon yhteydessä.

  Mahdolliset muut Huoltosopimukseen kuuluvat palvelut on eritelty ajoneuvokohtaisessa Leasing-sopimuksessa.

  3.4.   Huoltosopimuksen piiriin kuulumattomat palvelut

  Ellei toisin ole nimenomaisesti Leasing-sopimukseen tai tähän Palvelusopimukseen kirjattu, Huoltosopimukseen eivät sisälly:

  1. Autoa ja sen varusteita koskevien takuiden, vakuutusten ja vastaavien erillisten vastuuperusteiden piiriin kuuluvat viat ja vahingot;
  2. Myyjän virhevastuun piiriin kuuluvat viat ja vahingot;
  3. viat tai vahingot, jotka aiheutuvat seuraavista seikoista:
   • Auton virheellinen tai huolimaton hoito tai käyttö;
   • Tämän Palvelusopimuksen ja Leasing-sopimuksen vastainen ajoneuvon käyttö tai huoltaminen;
   • Auton ylikuormittaminen tai Autossa olevien tavaroiden tai eläimien aiheuttamat vahingot;
   • tämän Palvelusopimuksen osapuolista riippumattomat ulkopuoliset tekijät tai syyt (esim. ilkivalta, tulipalo, kivien sinkoilu, sääolosuhteet);
   • Auton hinaus;
   • Auton säilyttäminen tai kuljettaminen; ja
   • Auton osallisuus kolarissa tai muussa liikenneonnettomuudessa;
  4. Auton ruostesuojaukset ja mahdolliset ruostevaurioiden korjaukset sekä maalaustyöt;
  5. lasit, lyhtyjen lasit, umpiot ja peilit;
  6. renkaat (ellei toisin tässä Palvelusopimuksessa todeta), vanteet, kapselit, pyörien suuntaukset ja näihin liittyvät työt;
  7. Autoon ensirekisteröinnin jälkeen asennettujen lisävarusteiden viat tai lisävarusteiden asentamisesta tai poistamisesta aiheutuvat viat tai vahingot;
  8. korin ja sisustuksen normaali ikääntyminen;
  9. käyttövoima-akun tehon väheneminen, jos kyse ei ole käyttövoima-akun takuuseen kuulumattomasta teknisestä viasta;
  10. Auton pesu, vahaus ja puhdistus;
  11. ensirekisteröinnin jälkeen asennettujen osien tai virheellisten lisättyjen nesteiden aiheuttamat viat tai vahingot;
  12. polttoaine; ja
  13. vakuutusmaksut, Autoon tai sen käyttöön kohdistuvat verot tai muut julkiset maksut.

  Asiakas vastaa Huoltosopimuksen piiriin kuulumattomista huolto- ja korjaustöistä aiheutuneista kustannuksista. Tällaiset huolto- ja korjaustyöt veloitetaan erikseen Autosalpa Oy:n tai muun Korjaamon huolto- tai korjaushetkellä voimassa olevan hinnaston ja maksuehtojen mukaisesti.

   

  3.5.   Vastuu huoltotoimenpiteiden asianmukaisesta suorittamisesta

  Huolto- ja korjaustoimenpiteet suorittanut Korjaamo on vastuussa huolto- ja korjaustoimenpiteistä ja niiden virheistä ja viivästyksistä huoltotilauksen ehtojen mukaisesti. Mikäli Asiakas haluaa vedota huolto- tai korjaustoimenpiteiden virheellisyyteen tai viivästykseen, tulee Asiakkaan esittää siihen perustuva vaatimuksensa työn suorittaneelle Korjaamolle välittömästi havaittuaan virheen tai työn ollessa viivästynyt. Virheeseen tai viivästykseen vetoaminen ei kuitenkaan vapauta Asiakasta Palvelusopimuksen mukaisesta maksuvelvollisuudesta. Tämä kohta 3.5 ei rajoita kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

   

  4.       Sijaisauto

  Mikäli Leasing-sopimuksella on valittu maksullisena lisäpalveluna sijaisauto, Asiakas on oikeutettu saamaan käyttöönsä sijaisauton (vuokra-auto) kohdan 3.3 mukaisen määräaikaishuoltojen aikana yhdeksi (1) vuorokaudeksi. Leasing-sopimukseen kuuluva sijaisauto on autoluokkaan B kuuluva auto (esimerkiksi Renault Clio), jonka sallittu ajomäärä on enintään 100 (sata) kilometriä/päivä. Asiakkaan tulee varata sijaisauto etukäteen ennen määräaikaishuoltoa huollon suorittavasta Korjaamosta. Mikäli sijaisauton enimmäisajomatka, pitoaika tai auton kokoluokka ylittyvät edellä mainitusta, siitä aiheutuneet kustannukset veloitetaan Asiakkaalta. Mikäli määräaikaishuoltoa suorittava Korjaamo ei pysty tarjoamaan sijaisautoa, ei Asiakas ole oikeutettu mihinkään hyvitykseen tai alennukseen Myyjältä tai Korjaamolta.

  Mikäli Auto on ollut edellisen kolmenkymmenen (30) päivän aikana Korjaamolla saman vian takia yli seitsemän (7) päivää, on Asiakkaalla oikeus B-luokan sijaisautoon, jonka sallittu ajomäärä on enintään 100 (sata) kilometriä/päivä. Mikäli rikkoontuminen kuuluu maahantuojan takuun piiriin, on ensisijainen maksaja maahantuojan takuu. Muissa tilanteissa ensisijainen sijaisauton maksaja on kuitenkin vakuutusyhtiö, mikäli Auton vakuutuksessa on tällainen ehto. Mikäli enimmäisajomatka, pitoaika tai auton kokoluokka ylittyvät, siitä aiheutuneet kustannukset veloitetaan Asiakkaalta. Asiakas ei ole oikeutettu sijaisautoon, mikäli Asiakas ei ole sopinut sijaisautosta ennakkoon Myyjän kanssa, kun kyseessä on yllättävä rikkoontuminen.

  Mikäli Auton kohdan 3.3 mukainen määräaikaishuolto tai korjaus suoritetaan Autosalpa Oy:n toimipisteessä, Asiakas on oikeutettu saamaan käyttöönsä sijaisauton veloituksetta määräaikaishuoltojen aikana yhdeksi (1) vuorokaudeksi ja korjausten ajaksi enintään seitsemäksi (7) vuorokaudeksi vuodessa, vaikka Asiakas ei olisi valinnut lisäpalveluksi sijaisautoa. Sijaisauto on autoluokkaan B kuuluva auto (esimerkiksi Renault Clio), jonka sallittu ajomäärä on enintään sata (100) kilometriä/päivä. Asiakkaan tulee varata sijaisauto etukäteen ennen määräaikaishuoltoa huollon suorittavasta Autosalpa Oy:n liikkeestä. Mikäli enimmäisajomatka, pitoaika tai auton kokoluokka ylittyvät, veloittaa Myyjä siitä aiheutuneet kustannukset Asiakkaalta.

   

  5.       Lisäpalvelut

  5.1.   Rengashotelli

  Mikäli Leasing-sopimuksella on valittu lisäpalveluna rengashotelli, on Asiakas oikeutettu rengashotellipalveluun valitsemallaan ja AS-Leasingin hyväksymällä (pyydetty laskutuslupa) palveluntarjoajalla Leasing-sopimuksen voimassa ollessa seuraavin ehdoin. Lisäpalveluun kuuluva ja Asiakkaan valitseman palveluntarjoajan (palveluntarjoajan normaalihinnaston mukainen rengashotellipalvelun hinta auton toimitushetkellä saa kuitenkin olla enintään 300 (kolmesataa) euroa vuodessa tai 150 (sataviisikymmentä) euroa kaudessa (talvi- ja kesäkausi). Rengashotellipalvelun yhden kauden tulee sisältää yksi (1) renkaiden kausivaihto, alta vaihdettujen renkaiden pesu, renkaiden säilytys säältä suojattuna lukitussa tilassa sekä renkaiden vakuutus. Mikäli Asiakkaan valitsema rengashotellipalveluntarjoaja maksaa enemmän kuin edellä mainitut enimmäishinnat, on Asiakas velvollinen maksamaan ylimenevän osuuden suoraan valitsemalleen palveluntarjoajalle omalla kustannuksellaan. Asiakkaan tulee ilmoittaa Myyjälle valitsemansa palveluntarjoaja ja renkaiden säilytyksen osoite sekä toimittaa Myyjän pyynnöstä rengashotellin säilytysehdot. Asiakas toimittaa renkaat valitsemalleen palveluntarjoajalle säilytykseen omalla kustannuksellaan.

  5.2.   Päältäpesu

  Mikäli Leasing-sopimuksella on valittu lisäpalveluna Auton päältäpesu, on Asiakas oikeutettu Auton päältäpesuun kohdan 3.3 mukaisen määräaikaishuollon yhteydessä. Määräaikaishuollon suorittava Korjaamo järjestää päältäpesun ja Asiakkaan tulee tilata se ennakkoon määräaikaishuoltoa suorittavalta Korjaamolta. Päältäpesu voidaan suorittaa joko konepesuna tai käsin. Päältäpesuun ei sisälly vahausta tai suojausaineita. Mikäli määräaikaishuoltoa suorittava Korjaamo ei pysty tarjoamaan päältäpesua, ei Asiakas ole oikeutettu mihinkään hyvitykseen tai alennukseen Myyjältä, eikä päältäpesua suoriteta myöhemmin. Myyjä ei vastaa miltään osin vahingoista, joita päältäpesu aiheuttaa Autolle, kuten Auton maalipinnalle.

  6.       Hinta- ja maksuehdot

  6.1.   Yleistä

  Tämän Palvelusopimuksen mukaisten Lisäpalveluiden hinta määritellään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti (Liite 2). Palvelusopimuksen mukaisten Lisäpalveluiden hinta määräytyy Leasing-sopimuksessa sovitun sopimuksen keston, enimmäisajokilometrimäärän ja valittujen Lisäpalveluiden perusteella. Muut hinta-, ja maksuehdot on määritelty Leasing-sopimuksen ehdoissa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakkaan tulee suorittaa kaikki tämän Palvelusopimuksen mukaiset maksut Leasing-sopimuksen mukaiselle vuokralleantajalle, ellei toisin nimenomaisesti tässä Palvelusopimuksessa todeta.

  Palvelusopimuksen kohdassa 3.3 mainittujen normaalin kulumisen ja normaalin käytön aiheuttamien vikojen, takuuseen kuulumattomien mekaanisten ja sähköisten vikojen sekä ennen ensirekisteröintiä asennettujen lisävarusteiden vikojen korjauksien osalta Palvelusopimuksen kattamien kustannusten enimmäiskorvausmäärä on:

  • 12 kuukauden Leasing-sopimuksen osalta 6.000 euroa;
  • 24 kuukauden Leasing-sopimuksen osalta 12.000 euroa;
  • 36 kuukauden Leasing-sopimuksen osalta 18.000 euroa; ja
  • 48 kuukauden Leasing-sopimuksen osalta 24.000 euroa.

   

  6.2.   Ajokilometrien tarkastus ja Asiakkaan informointivelvollisuus

  Mikäli Leasing-sopimuksen kohdan 6 (Vuokran määrä ja vuokralleantajan oikeus muuttaa vuokraa) (yrityssopimuksen kohdan 5) mukaisesti muutetaan Auton vuokran määrään kesken sopimuskauden, muutetaan myös lisäpalveluiden veloitusta vastaavasti alkuperäisen, Auton tilaushetkellä olevan hinnaston mukaisesti.

   

  7.       Vastuunrajoitus

  Myyjä ei korvaa Asiakkaalle vahinkoa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, kustannuksia, tulonmenetystä tai ajanmenetystä, joka aiheutuvat siitä, että Asiakas on ollut estynyt käyttämästä Autoa sen ollessa määräaikaishuollossa tai Korjaamolla huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamista varten.

  Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat lain määräyksestä, viranomaisten toimenpiteistä, sodasta, lakosta, työriidasta, saarrosta tai näihin verrattavista toimenpiteistä tai tapahtumista. Muussa tapauksessa Myyjä vastaa suorista vahingoista Asiakkaalle siinä laajuudessa kuin vahinko johtuu Myyjästä.

  Myyjä ei vastaa missään tilanteessa mistään välillisistä vahingoista.

  Tämän kohdan 7 mukaiset rajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

   

  8.       Tietosuoja

  Myyjä vastaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakien ja Euroopan unionin voimassa olevien säädösten noudattamisesta.

  Myyjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Palvelusopimuksen täytäntöönpanon ja hallinnan, laskutuksen ja asiakassuhteen hoitamisen ja ylläpidon tarkoituksiin. Käsittelyn oikeusperuste on tämän Palvelusopimuksen täytäntöönpano. Myyjä voi kerätä ja käsitellä esimerkiksi seuraavia henkilötietoja: Asiakkaan nimi, osoite ja muut yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti) sekä muita tarpeellisia tietoja, laskutukseen liittyvät tiedot, ajoneuvon tekniset tiedot, sekä tiedot arvioiduista ja toteutuneista ajokilometreistä, joiden käsittely on tarpeen Palvelusopimuksen toteuttamiseksi ja siihen liittyvän hinnoittelun laskemiseksi. Myyjän voimassa oleva tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.asleasing.fi/tietosuoja. Myyjä kerää käsittelemänsä henkilötiedot Asiakkaalta itseltään, Korjaamolta tai kohdassa 5 mainitulta palveluntarjoajalta, joka on laskuttanut Myyjää auton määräaikaishuoltoon, korjaukseen tai muuhun lisäpalveluun liittyen Palvelusopimuksen solmimisen tai sen keston aikana. Myyjä seuraa Autolle tehtyjä huolto- ja korjaustoimenpiteitä sekä muita lisäpalveluita kustannusseurannan ja suunnittelun tarkoituksiin. Asiakastietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin, jollei siihen kysytä erillistä lupaa Asiakkaalta.

  Korjaamo tai kohdassa 5 mainittu palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja itsenäisenä rekisterinpitäjänä liittyen huolto- ja korjaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon ja hallintaan, Lisäpalveluiden laskutukseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, ja luovuttaa näitä tietoja edelleen Myyjälle Palvelusopimuksen täytäntöönpanon vaatimassa laajuudessa.

   

  9.       Voimassaolo

  Tämä Palvelusopimus tulee voimaan Auton toimituspäivänä eli Leasing-sopimuksen mukaisena ensimmäisen vuokraerän eräpäivänä. Palvelusopimus on voimassa niin kauan kuin Leasing-sopimus on voimassa.

  Myyjällä on oikeus purkaa tämä Palvelusopimus päättymään välittömästi, mikäli Asiakas olennaisesti rikkoo tämän Palvelusopimuksen ehtoja.

  Mikäli Leasing-sopimus päätetään Leasing-sopimuksen kohdan 16 (Sopimuksen purkaminen) nojalla, päättyy myös tämä Palvelusopimus välittömästi.

   

  10.   Muut ehdot

  AS-Leasingilla on oikeus siirtää tämä Palvelusopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että Autosalpa Oy on oikeutettu AS-Leasingin puolesta ja hallinnoimaan AS-Leasingin Palvelusopimukseen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia.

  Kaikki tähän Palvelusopimukseen tehtävät muutokset on tehtävä kirjallisesti osapuolten kesken.

  Asiakkaan tulee aina noudattaa Leasing-sopimuksen ehtoja, jotka ovat tämän Palvelusopimuksen liitteenä (Liite 3).

   

  11.   Sovellettava laki ja erimielisyydet

  Tähän Palvelusopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

  Tämän Palvelusopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopimalla. Mikäli osapuolet eivät pääse sopuun, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakkaan AS-Leasingia vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.